O nás

Mateřská škola Číbuz je dvoutřídní s celodenním provozem. Je samostatným právním subjektem a jeho součástí je školní jídelna. Zřizovatelem mateřské školy je obec Skalice.

Mateřská škola se nachází v klidném místě obklopeném přírodou, kterou využíváme k vycházkám. Pozorujeme její proměny v ročních obdobích. Děti vedeme k ochraně přírody.

Ke škole patří prostorná zahrada, která je osázena stromy, lískovými a okrasnými keři. Zahradu využíváme k pohybovým a pracovním aktivitám, spontánní hře, k pozorování živé a neživé přírody. Máme zde zahradní domek, lavice se stoly, pískoviště a další zahradní produkty – houpací a padací most, pyramidy, šplhací stěnu, věž se skluzavkou, sportovní stojan, prohazovací stěnu, kreslící tabuli, dětský vlak a domeček s verandou.

Obě třídy, umístěné v prvním poschodí, jsou vybavené hračkami, stavebnicemi, společenskými hrami a didaktickými pomůckami.

V přízemí mateřské školy se nachází šatna, tělocvična, kterou využíváme ke cvičení a odpočinku dětí.
V první třídě je koutek s obchodem, kadeřnictvím, pokojíček s kuchyňkou, kočárky, panenky, hrací koutek s kostkami a auty.
Ve druhé třídě je vyhrazen koutek na pracovní a výtvarné činnosti, kde děti mají přístup k materiálům pro rozvíjení kreativity. V knižním koutku naleznete ilustrované knihy, pohádky, knihy o přírodě, encyklopedie a dětské časopisy. Děti jsou podporovány k zájmu o literární tvorbu, rozvíjení estetického vnímání a získávání nových poznatků. V této třídě je také pokojíček vybavený pro hru Na domácnost, nově pořízený obchod, který lze využít pro divadelní hru, dále také prostor pro konstruktivní hry s cihlami, vláčkodráhou a auty. Děti si mohou ponechat své výtvory pro následné rozvíjení a dotváření.

Kuchyň je součástí mateřské školy. Dětem je poskytována plnohodnotná vyvážená strava dle příslušných předpisů. Jídelní lístek je sestaven tak, aby byl pestrý a vyvážený s dostatkem ovoce a zeleniny. Pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne.

Děti do jídla nenutíme, ale podporujeme alespoň k ochutnání. Děti jsou vedeny ke zdravému stravování.

Stravné a příspěvek na pobyt dítěte v mateřské škole se platí v hotovosti vždy začátkem měsíce vedoucí školní jídelny přímo v mateřské škole. Termín vybírání je včas vyvěšen na nástěnce pro rodiče.

Lenka Kerhartová ředitelka
Bc. Pavlína Drabiková učitelka
Hana Fürbachová učitelka
Dagmar Antoníčková učitelka
Ivana Urbanová vedoucí školní jídelny
Naďa Špačková kuchařka
Lucie Urbanová školnice

Výchovně vzdělávací program mateřské školy je zpracován na základě Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a má název „Poznáváme přírodu celý rok.“ Tento program je rozpracován na integrované bloky, ty se dělí na jednotlivá témata, v kterých jsou zahrnuty vzdělávací oblasti, které na sebe vzájemně navazují a prolínají se. Dětem nabízíme nejrůznější činnosti zaměřené k postupnému dosažení očekávaných kompetencí. Respektujeme individuální zvláštnosti, schopnosti a dovednosti dětí.

Vzdělávací oblasti

 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět

Obsah vzdělávací nabídky

 • Kdo jsem a kde žiji
 • Barevný podzim
 • Poznávám sám sebe
 • Těšíme se na Vánoce
 • Zimní příroda
 • Společně se bavíme
 • Příroda se probouzí
 • Svět zvířat
 • Když všechno kvete
 • Objevujeme svět

Ekologická výchova

 • poznávání živé a neživé přírody, vytváření pocitu sounáležitosti s ní, vedení k ochraně přírody a péči o životní prostředí
 • Pracovní listy

 • získávání nových poznatků, ověřování svých znalostí, záměrné soustředění na činnost a udržení pozornosti, chápání základních číselných a matematických pojmů
 • Grafomotorika

 • zdokonalování vizuomotorické koordinace, posilování záměrné pozornosti, schopnosti nápodoby, správné držení psacího načiní
 • Pracovní a výtvarné činnosti

 • rozvíjení představivosti a fantazie, zvládání jemné motoriky, seznamování s výtvarnými a pracovními pomůckami, technikami a materiály
 • Odpolední zájmová činnost

  Uvolňovací cvičení - Veršované kresby

 • Hravou formou si děti osvojí správné držení tužky, správné sezení, zlepší plynulost pohybu a uvolní ruku.
 • Cvičení s dětmi - Jóga pro děti

 • Pomocí jógových cvičení si děti rozhýbají tělo prostřednictvím poloh propojených s dýcháním a uvolněním. Tato cvičení podporují správné držení těla, sílu, pružnost, rovnováhu, soustředěnost, sebevědomí i vůli.
  • odborná a individuální pomoc – konzultace s ředitelkou a třídními učitelkami dle potřeby rodičů, možnost zapůjčení odborné literatury
  • možnost postupné adaptace na nové prostředí v mateřské škole pro nově příchozí děti
  • rodiče mají přístup do tříd a na školní zahradu
  • rodiče si mohou prohlédnout práce svých dětí z oblasti pracovních a výtvarných činností, pracovní a grafické listy
  • informativní nástěnky – pravidelné seznamování rodičů s děním v MŠ
  • účast rodičů na akcích a slavnostech MŠ
  • den otevřených dveří pro veřejnost

  Společné akce

  • Divadelní představení
  • Ekologické programy
  • Tvořivé dílny
  • Exkurze
  • Besídky
  • Mikulášská nadílka
  • Vánoční stromeček - dárky
  • Zimní radovánky
  • Karneval
  • Den země
  • Svátek matek
  • Den dětí
  • Výlet
  • Výstava dětských prací
  • Rozloučení se školáky

  Ostatní

  • Oslavy svátků a narozenin
  • Fotografování
  • Výtvarné soutěže
  • Spolupráce se ZŠ ve Smiřicích
  • Spolupráce s ekologickým centrem v HK
  • Zapojení do ekologického projektu "Mrkvička"
  • Spolupráce s městským kulturním střediskem Smiřice
  • Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou
  • Zapojení do projektu "Alenka" organizovaný Českým červeným křížem